Declaratie OPEN tarief door huisarts


Praktijken die de portaalroute hebben gevolgd én voldoen aan de vier voorwaarden die het OPEN programma stelt, kunnen het OPEN tarief declareren. Er bereiken ons berichten dat in sommige gevallen de declaratie wordt afgewezen. Soms is dat terecht, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Soms heeft een afwijzing te maken met mutaties in de praktijknaam of AGB na de aangeleverde gegevens in de nulmeting van maart 2019. Geef wijzigingen zoals een andere AGB-code, HIS-leverancier, adres- of praktijknaamwijziging daarom altijd door aan jouw OPEN praktijkconsulent of via info@regiozorgnu.nl.  Zo beschikken wij altijd over de juiste gegevens en kunnen wij deze delen met het OPEN programma. We hebben nogmaals voor je op een rijtje gezet aan welke voorwaarden moet zijn voldaan alvorens gedeclareerd kan worden.

Vergoeding voor de huisarts 

Van de huisartsenpraktijk wordt een tijdsinvestering gevraagd voor het aanpassen van de werkprocessen en het volgen van scholing op maat. Voor deze inspanningen is een vergoeding beschikbaar. Je kunt bij jouw zorgverzekeraar eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde declareren. Het huidige tarief van € 2,83 wordt volgend jaar geïndexeerd. Het tarief per 1 januari 2021 is € 2,92 per ingeschreven patiënt.
 
Hiervoor moet je aan vier criteria voldoen:

  1. Aangesloten zijn bij een regionale coalitie. 
  2. Geaccrediteerde scholing volgen. Deze wordt aangeboden door RegiozorgNU. Deelname door ten minste één huisarts, één doktersassistente, één praktijkondersteuner en eventueel een praktijkmanager.
  3. Patiënten informeren: samen met OPEN levert RegiozorgNU je de hiervoor benodigde materialen.
  4. Met jouw huisartsinformatiesysteem (HIS) voldoen aan de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’. OPEN zorgt dat jouw HIS-leverancier deze aanpassingen doorvoert, je hebt hier zelf geen omkijken naar. Je kiest zelf de portaal- of de PGO-route.

Om te voldoen aan de vierde voorwaarde zijn er twee opties:

1. Portaal-route
De HIS-leveranciers stellen de hiervoor noodzakelijke aanpassingen aan het HIS uiterlijk op 1 juli 2020 beschikbaar. De huisartspraktijk zorgt ervoor dat uiterlijk 31 december 2020 online inzage vanuit het HIS via een portaal in gebruik is genomen. 

2. PGO-route
De HIS-leveranciers stellen de hiervoor noodzakelijke aanpassingen aan het HIS uiterlijk op 31 december 2020 beschikbaar. De huisartspraktijk zorgt ervoor dat uiterlijk 30 juni 2021 online inzage vanuit het HIS naar een PGO in gebruik is genomen.

Let op: een praktijk die voor de portaal-route heeft gekozen, dient in tweede instantie óók aan de PGO-route te voldoen, maar mag al wél declareren zodra de portaal-route in werking is getreden.

Bewijs voorwaarde 4

De huisartsenpraktijk moet twee zaken kunnen aantonen:

  • Jouw HIS heeft de aanpassingen conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ opgeleverd. Voor de portaalroute zal dat vóór 1 juli en voor de PGO-route vóór 31 december 2020 zijn.
  • Uit de OPEN-monitor die wordt uitgevoerd door het programmabureau, blijkt dat er online gegevensuitwisseling plaatsvindt vanuit de huisartsenpraktijk, hetzij naar een portaal, hetzij naar een PGO.

Het OPEN-programmabureau stuurt per kwartaal een overzicht naar Zorgverzekeraars Nederland, zodat de declaraties kunnen worden uitgekeerd. Huisartsen die op 1 juli aan de eerste drie voorwaarden hebben voldaan en voor de portaal-route kiezen, kunnen in het derde kwartaal van 2020 in principe aan alle vier de voorwaarden voldoen. Zij kunnen dan declareren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de huisarts om pas te declareren als inderdaad aan alle vier de voorwaarden is voldaan.

Voor praktijken die géén portaal hebben en wachten op de PGO-route zal het eerst mogelijke declaratiemoment waarschijnlijk een half jaar later vallen.

Wanneer kunnen huisartsen de eenmalige vergoeding declareren?

Een huisartsenpraktijk kan op z’n vroegst declareren in het derde kwartaal van 2020 als aan de vier voorwaarden voor declaratie is voldaan. Het recht op de eenmalige declaratie blijft gedurende de gehele looptijd van OPEN bestaan. De laatste declaratiemogelijkheid is dus in het vierde kwartaal van 2022. Voor het declareren van de eenmalige vergoeding is er een aparte Vektiscode die bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. 

Redenen voor afwijzing

Afwijzing op voorwaarde 1: Het OPEN programma heeft van regio-organisatie RegiozorgNU doorgekregen welke praktijken deelnemen aan het OPEN programma en met RegiozorgNU door voor de betreffende overeenkomst zijn aangegaan. De informatie die wij hebben verstrekt komt uit de 0-meting en bevat per praktijk o.a. de AGB-code en HIS-leverancier. Indien deze niet juist waren of inmiddels gewijzigd zijn dan is dit vaak de oorzaak van het niet afgeven van groen licht.

Afwijzing op voorwaarde 2: Meestal is de afwijzing terecht omdat er bijvoorbeeld op het meetmoment (medio sept. 2020) nog geen digitale inzage door een patiënt had plaatsgevonden. Een ander voorkomende reden is dat meerdere praktijken onder 1 AGB code cq klantnummer bij de HIS leverancier een overeenkomst hebben. In dat geval krijgt bijvoorbeeld één praktijk wel groen licht en de andere praktijk(en) niet.

Bekijk ook dit factsheet van de LHV over declaratie van het OPEN-tarief. 

Geplaatst in: RegiozorgNu

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten