NUdigitaal

Eerste bevindingen enquête digitalisering

Er zijn vele ICT-uitdagingen waar een huisartsenpraktijk mee te maken heeft (en gaat krijgen). Vanuit RegiozorgNU willen wij jullie hierbij graag ontzorgen. Dat kan op diverse vlakken en passend bij de ondersteuningsbehoefte van de praktijk. Om de behoeften te peilen, hebben we in afstemming met de klankbordgroep digitalisering (waarin iedere Hagro is vertegenwoordigd) en de wijkmanagers een enquête opgesteld. Deze is in maart uitgevoerd.

De respons op de enquête was groot; ruim 90 mensen hebben gereageerd. Ongeveer 50% van de respondenten is huisarts, 25% POH-er en circa 10% praktijkmanager. De respondenten vertegenwoordigen circa 75% van alle praktijken in het verzorgingsgebied van RegiozorgNU. We kunnen dus concluderen dat het onderwerp leeft.

Uiterlijk eind april is het resultaat van de enquête beschikbaar. Aan de hand van de door jullie gegeven antwoorden kunnen we het ICT-beleid voor de komende jaren verder aanscherpen en beter laten aansluiten op landelijke ontwikkelingen en jullie behoeften. Dit doen we door de resultaten van de enquête voor te leggen aan de klankbordgroep ICT, het wijkmanagersoverleg en de ALV. Daarnaast bespreken we de resultaten met iedere Hagro om maatwerk te kunnen leveren zodat de vervolgstappen die we zetten aansluiten op jullie behoeften.

Vooruitlopend op de volledige terugkoppeling eind april willen we alvast een paar eerste bevindingen delen.

Ondersteuning RegiozorgNU bij digitalisering

Er is grote behoefte aan ondersteuning bij opleiding en training bij digitaliseringsvraagstukken, alsook de inrichting van een centrale helpdesk. Daarnaast wordt ondersteuning bij AVG-vraagstukken, centrale inkoop en contractering van informatiesystemen veel genoemd. Van RegiozorgNU wordt ook verwacht dat deze het voortouw neemt bij het leveren van rapportages en overzichten ten behoeve van verbetering van zorgprogramma’s en bedrijfsvoering.

Digivaardigheid in de praktijk

De digivaardigheden lopen sterk uiteen binnen de praktijken. Ruim de helft beschouwt de digitale vaardigheden als gemiddeld, circa 15% als boven- en 15% als ondergemiddeld. De helft van de praktijken heeft een aanspreekpunt/kartrekker voor digitale initiatieven, de andere helft niet.

Digitaal samenwerken

De mate van digitale samenwerking binnen de praktijk, met ketenpartners in eerste en tweede lijn en de mate van digitale communicatie met patiënten loopt sterk uiteen. Slechts 20% maakt momenteel gebruik van beeldbellen met ketenpartners. Daar staat tegenover dat circa 75% gebruik maakt van tele-consultatie met medisch specialisten. Ongeveer de helft van de praktijken biedt digitale mogelijkheden voor zelftriage voor patiënten.

Welke uitdagingen zie je voor de komende tien jaar?

Een veel genoemde uitdaging is de toenemende druk op de huisartsenpraktijken als gevolg van het (verder) verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn, vergrijzing, complexe chronische en ouderenzorg, en personeelstekort. Patiënten worden mondiger, veeleisender. Digitalisering kan hierbij helpen, maar belangrijk is dat de praktijken hierbij concreet worden ontzorgd. Goede zorg met de menselijke maat moet altijd centraal blijven staan. Digitalisering is geen doel op zich.

Geplaatst in: NUdigitaal

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Meer nieuwsberichten