Visie ggz: passende zorg, minder werkdruk

De zorg voor mensen met psychische klachten staat onder druk. Huisartsen en POH’s-GGZ raken overbelast door de zorg voor patiënten met problematiek die te zwaar is voor de huisartsenzorg, maar die niet in de ggz terecht kunnen. Hierdoor komt de zorg voor patiënten die wél in de huisartsenzorg behandeld kunnen worden, in het gedrang. Dit waren redenen voor de werkgroep ggz van RegiozorgNU om een visie en activiteitenplan ggz te ontwikkelen.

De activiteiten zijn gericht op behoud van kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke en betaalbare ggz. Inzet is daarbij dat huisarts en POH-GGZ minder belasting en meer werkplezier ervaren. Op de korte termijn willen wij drie effecten bereiken.

1. Huisarts en POH-GGZ zijn toegerust om patiënt met lichte tot matig ernstige psychische problemen persoonsgerichte zorg te bieden en hen te stimuleren tot zelfzorg.

Dit doen we door het organiseren van scholingen en intervisiegroepen. Ook stimuleren we het gebruik van blended care zodat je face to face-zorg kunt combineren met online zorg. Een ervaren POH-GGZ kan op uitnodiging huisartsen en POH’s-GGZ hierin wegwijs maken. Tot slot inventariseren we hoe huisartsen en POH’s-GGZ makkelijker en vaker kunnen consulteren bij vragen over diagnostiek, medicatie, stagnatie behandeling en verwijzen.

2. Samenwerking met het sociaal domein verbeteren, zodat huisarts en POH-GGZ makkelijker kunnen doorverwijzen voor welzijnsondersteuning.

Bij veel patiënten met mentale gezondheidsproblemen speelt sociale problematiek een rol, zoals onzekerheid over werk of inkomen, huisvestingsproblematiek of schulden. Verbinding met het sociaal domein is dan nodig. In de praktijk merken we dat huisartsenpraktijken en sociaal domein elkaar niet altijd goed weten te vinden. Daarom organiseert elke wijksamenwerkingsverband -onder leiding van een wijkmanager- een gesprek met de gemeente over de ervaren samenwerking en kansen voor verbetering.

3. Huisarts en POH-GGZ ervaren een betere doorstroom van patiënt met complexe problematiek vanuit huisartsenpraktijk en spoedpost naar BGGZ en SGGZ en crisisdienst.

Soms is de psychische situatie van de patiënt te complex voor behandeling in de huisartsenzorg en is verwijzing naar BGGZ of SGGZ nodig. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een VS-GGZ van Altrecht in de huisartsenpraktijk overbruggingszorg te laten bieden tijdens wachttijd. Ook gaan we na hoe de samenwerking met partners in crisissituaties in dagpraktijk en op de spoedpost verloopt. Tot slot maken we nieuwe afspraken met BGGZ en SGGZ over het heen- en terugverwijzen van patiënten. Dit proces lijkt in de praktijk niet goed te verlopen en vraagt om verbeteracties.

Grijze gebied van verantwoordelijkheid

Op dinsdag 15 november zijn de visie en het activiteitenplan opiniërend besproken in de Algemene Ledenvergadering van coöperatie ZorgNU. Uit de reacties bleek dat leden de visie herkennen vanuit hun praktijk. Als aandachtspunt werd het grijze gebied van verantwoordelijkheid genoemd. In de praktijk is er niet altijd een eenduidige interpretatie van wie verantwoordelijk is voor welke zorg of ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld als het gaat om terugverwijzingen vanuit de SGGZ naar huisarts van stabiele chronisch psychiatrische patiënten. Zo kan de SGGZ een patiënt als stabiel beoordelen, terwijl een huisarts bang is voor terugval en patiënt op die gronden meent niet te kunnen terugnemen.

Elkaar kennen en vertrouwen

Hoe gaan we hier mee om? Het antwoord is niet eenvoudig. Het grijze gebied is er en zal er altijd zijn. Dat kunnen we niet weg organiseren. Wat we wel kunnen doen is elkaar beter leren kennen en achterhalen wat belangrijk voor de ander is. Zo liet een huisarts tijdens de DUO-dagen weten dat het haar vooral gaat om vertrouwen. Kan zij erop vertrouwen dat ze bij terugval van een patiënt (na terugverwijzing) drempelloze toegang heeft tot de behandelaar in de SGGZ? En dat zij patiënt dan niet opnieuw hoeft aan te melden voor een wachtlijst? Dit zijn de vragen waar het om draait en waar de werkgroep ggz mee aan de slag gaat.

Uitnodiging: denk en doe mee

Wij zijn op zoek naar huisartsen die begin 2023 tijdens een bijeenkomst met de werkgroep ggz en Altrecht willen brainstormen over hoe we het proces- van heen- en terugverwijzen kunnen optimaliseren en consultatie kunnen vergemakkelijken. De input van huisartsen tijdens de sessie over ggz tijdens de DUO-dagen benutten wij als vertrekpunt. Enthousiast? Laat het de werkgroep ggz weten en neem contact op met Doortje Boshuizen, programmaleider ggz, d.boshuizen@regiozorgnu.nl, tel. 06-19932969.

Geplaatst in: GGZ

Nieuwsbrief ontvangen?

Alle nieuwsberichten

Stimuleringsregelingen palliatieve zorg

12 september 2023

Er zijn twee nieuwe stimuleringsregelingen beschikbaar in het palliatieve zorgdomein: het startpakket Palliatieve Zorg Thuis (PaTz) en een regeling voor de organisatie van inwonersbijeenkomsten. Stimuleringsregeling PaTz-startpakket Voor het starten van…

Lees verder

Spoedpost behaalt HKZ-certificaat

24 juli 2023

Onze huisartsenspoedpost is opnieuw officieel gecertificeerd voor de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan enkele verbeterpunten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Iets waar we trots op mogen…

Lees verder

Meer nieuwsberichten