Online scholing – Hoe gevaarlijk is een DOAC?

Veilige zorg leveren aan DOAC-gebruikers! Dat is wat iedere betrokken zorgprofessional uiteindelijk wil. Maar wat heb je nodig om veilige zorg te kunnen verlenen? Wat we weten is dat meer dan de helft van de potentieel vermijdbare
ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik van antistollingsmiddelen. Hoe komt dat? Ligt dat aan de patiënt, aan de pil of aan de professional? In deze multidisciplinaire nascholing zullen we ons focussen op de rol die de zorgprofessional kan spelen bij het verbeteren van medicatieveiligheid.

Programma

De insteek van deze nascholing is dat veilige zorg staat of valt met een goede communicatie tussen de verschillende zorgverleners. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal, uit het leven gegrepen casussen. Tevens wordt ingegaan op het belang van de onlangs vastgestelde regionale, transmurale werkafspraken DOAC’s, die gaan
over het wederzijds delen van relevante zorginformatie.

Organisatie

Deze nascholing wordt georganiseerd door de regio-organisaties van huisartsen, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, UMC Utrecht en Apothekersvereniging Midden-Nederland.

Wanneer?

De nascholing wordt gehouden op 11 oktober 2021 van 18.30 tot 20.00 uur, is gratis en vindt online plaats via Zoom.

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor medisch specialisten en aiossen, huisartsen, openbare- en ziekenhuisapothekers.

Aanmelden

Meld je aan via deze link.

Over DOAC’s

Bij de behandeling van patiënten met direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) zijn verschillende zorgprofessionals betrokken. Bovendien is er een delicate balans tussen effectiviteit en veiligheid. Vandaar dat er behoefte is aan heldere werkafspraken, zodat veilige en effectieve antistollingszorg geborgd is.
In de afgelopen twee jaar is daarom het document ‘Regionale werkafspraken DOAC’s’ opgesteld. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de overdracht en communicatie rondom DOAC’s tussen de eerste, tweede en derde lijn. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze werkafspraken.

Werkafspraken

Voor de huisarts is vooral relevant:

  • Hoofdbehandelaar is ook verantwoordelijk voor herhaalreceptuur.
  • Bij start behandeling dienen indicatie en nierfunctie (i.v.m. controle behandelduur en dosering) op het recept genoteerd te worden.

Ter ondersteuning van de implementatie in jouw eigen praktijk zijn de volgende documenten beschikbaar: