Huisartsen willen de patiënt centraal stellen, goede zorg verlenen én dit goed organiseren. Ondertussen hebben praktijken te maken met toenemende vergrijzing en een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn. De huisartsenpraktijk staat al met al aardig onder druk. Een efficiënte rol- en taakverdeling en de “Juiste Zorg op de Juiste Plek” bieden kansen. Dit betekent dat er op het passende niveau en op de juiste schaal afspraken moeten worden gemaakt. Vaak is dat dicht bij huis, ook met andere zorgverleners. Tegelijkertijd moeten versnippering en inefficiënt gebruik van middelen worden voorkomen.

De geïntegreerde zorg vraagt om bredere kennis en naadloze samenwerking. Door middel van taakherschikking en taakdelegatie ontstaat er meer tijd en aandacht voor de patiënt. Veel voorspelbare en routinematige medische handelingen die veelal door artsen worden uitgevoerd, kunnen goed door speciaal hiervoor opgeleide, andere beroepsbeoefenaren worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundig specialisten en physician assistants. Dit vraagt om duidelijke, vastgelegde en transparante afspraken tussen alle betrokken zorgverleners over taken en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en het afleggen van verantwoording jegens elkaar en de patiënt.

RegiozorgNU wil met praktijken meedenken over een andere organisatie van huisartsenzorg en passende invulling van taakherschikking en -delegatie, over de juiste zorg op de juiste plek. Denk je erover om binnen dit thema aan de slag te gaan? Lees dan ter inspiratie ook eens deze ervaringen van praktijken met een andere inzet van personeel. Ook wijzen we je graag op de toolbox van stichting KOH en de toolbox van Zorgmasters.

Doelstelling

Het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden zorgt ervoor dat de juist zorg op de juiste plek geleverd wordt, dat professionals meer plezier uit het werk halen en er meer tijd ontstaat voor patiënten.

Resultaatafspraken Zilveren Kruis

  • Binnen een half jaar na deelname is er door de deelnemende praktijk een projectplan ‘Andere organisatie van Huisartsenzorg’ opgesteld met concrete verbeterpunten.
  • Er is daarbij nagedacht over de juiste zorg op de juiste plek.
  • Door de voorgestelde verbeteracties ontstaat er meer tijd voor de patiënt, daarmee meer aandacht voor de (complexe) patiënt en meer werkplezier voor de professionals (te monitoren via praktijkdata en enquêtes/interviews met professionals).
  • Verbeterpunten zijn er tevens op gericht dat zij bijdragen aan het doel om de zorg toegankelijk te houden voor patiënten.
  • Praktijken hebben (indien van toepassing) nagedacht over een passend scholingsaanbod/een scholingsplan opgesteld t.b.v. de implementatie van de verbeterpunten.
  • De praktijkmedewerkers die deelgenomen hebben aan de scholing “Effectief Beïnvloeden” zijn beter in staat om onnodig zorgverbruik te voorkomen (optioneel).
  • De regio-organisatie heeft data beschikbaar gesteld m.b.t. de te verwachten ontwikkelingen in de regio als het gaat om zorgvraag en arbeidsmarktproblematiek.
  • Op wijk- of regioniveau vinden intervisiebijeenkomsten plaats om te leren van elkaars best practices (minimaal 1 per jaar).
  • Minimaal 1 praktijkmedewerker is aanwezig bij de intervisiebijeenkomst.

Meer weten?

Kunnen wij met je meedenken over de invulling van dit thema? Neem dan contact op met Tesse Zwijnenburg voor een afspraak via t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl.