De wereld digitaliseert in hoog tempo. Zorg vindt meer en meer plaats in (regionale) netwerken en multidisciplinaire teams. Tweedelijnszorg verschuift naar de eerste lijn. Een goede afstemming tussen de huisartsenzorg, andere zorgverleners en de patiënt en zijn omgeving, is cruciaal. Patiënten worden steeds mondiger, zijn digitaal vaardig en verwachten dat ook van degenen die hen behandelen of begeleiden.

Daarnaast krijgen we de komende jaren te maken met vergrijzing. Het aantal chronische patiënten neemt verder toe. Naar verwachting loopt het tekort aan personeel in de zorg verder op en daarmee ook de werkdruk. Digitalisering helpt om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden. Met meer regie voor de patiënt en verlaging van werkdruk voor zorgverleners.

RegiozorgNU heeft in het ICT-beleidsplan ‘Visie op regionale digitalisering’ de ambities van de regio geformuleerd en beschreven welke activiteiten wij in de periode 2021-2023 uitvoeren om met elkaar een versnelling aan te brengen in de digitalisering in de regio. Het beleidsplan is op basis van de meerjarenvisie en wensen en behoeften van eindgebruikers tot stand gekomen. Het versnellingsprogramma wordt onder de naam NUdigitaal uitgevoerd.

Naar NUdigitaal