Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) biedt huisartsen de mogelijkheid om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun praktijk. RegiozorgNU ondersteunt huisartsenpraktijken bij het implementeren van MTVP. We volgen daarin de leidraad MTVP van ZN, LHV en InEen.

Een combinatie van interventies kan bijdragen aan meer tijd voor de patiënt. Door langere consulten kunnen huisartsen beter doorvragen, betere diagnoses stellen en beter doorverwijzen. Hiermee voorkomen we ‘onnodige’ huisartsenzorg en kunnen we patiënten beter helpen.

MTVP bestaat uit vier kernelementen:

 • Anders werken in de praktijk;
  Door het werk in de praktijk anders te organiseren, ontstaat meer tijd in de spreekkamer. denk aan ‘lean’ werken, taakherschikking of digitalisering.
 • Samenwerken in het netwerk:
  Versterken van samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein, de tweede lijn en de GGZ en bijvoorbeeld ook de wijkverpleging, zorgt voor meer tijd voor de patiënten die door de huisarts gezien moeten worden.
 • Uitbreiding personele capaciteit:
  Een grotere aanstelling van de huisarts, een extra physician assistant of verpleegkundig specialist in dienst nemen zijn mogelijkheden om meer tijd in de spreekkamer te creëren.
 • Het voeren van het goede gesprek
  Beter zicht op de hulpvraag, toeleiden naar passende zorg en meer eigen regie, positieve gezondheid en oplossingsgericht werken.

Individueel praktijkplan en begeleiding

Als deelnemende praktijk maak je voor elk jaar een individueel praktijkplan. Welke interventies voer je uit? Wat denk je dat dit oplevert voor je praktijk en voor je patiënten? Dit komt in het praktijkplan. Bij het opstellen van het plan word je inhoudelijk ondersteund door een MTVP-coach van RegiozorgNU.

Het is aan te raden om een overzicht te maken van de inkomsten en uitgaven voor MTVP binnen de praktijk. Je kunt hiervoor gebruik maken van een voorbeeldbegroting.

Wil je een interventie uitvoeren die wij vanuit RegiozorgNU niet ondersteunen, maar die wel in de leidraad staat? Ook deze interventie neem je op in het individueel praktijkplan.

Vragen?

Neem contact op met projectleider Kim Schoenmakers via 06 24 94 36 74 of e-mail