Vanuit MTVP werk je aan een steviger netwerk. Beter samenwerken met het sociaal domein, tweede lijn, GGZ en wijkverpleging. Binnen onze regio hebben we veel ervaring opgedaan met samenwerken. Met MTVP kunnen we de impact en duurzaamheid van bestaande initiatieven verder vergroten. Omdat de krachtigste samenwerking lokaal is, werken we op wijkniveau.  

Samen met de klankbordgroep MTVP en wijkmanagers is gekozen voor vijf interventiecategorieën:  

1. Welzijn op recept 

2. Samenwerken om vaardigheden van inwoners te vergroten; zoals gezondheidsvaardigheden, zelfredzaamheid, voorbereiden op het ouder worden, digi-vaardigheden voor e-health en preventie van ziekten 

3. Ondersteun samenwerken met online communicatie in VIP

4. Meer korte lijntjes door elkaar beter te (leren) kennen: ontmoetingsstructuur professionals 

5. Samenwerken vanuit één visie: positieve gezondheid in het netwerk  

Wie doet wat?  

Samenwerken doe je nooit alleen. En gelukkig hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. In vier concrete stappen kom je tot de uitvoering.  

  1. De huisartsenpraktijken in je wijksamenwerkingsverband kiezen samen in overleg met de wijkmanager minimaal twee interventies. Dit zijn interventies die vallen binnen de vijf interventiecategorieën hierboven en die volgens jullie kansrijk zijn binnen de wijk. De wijkmanager roept hiervoor de praktijken bij elkaar.  
  1. De wijkmanager werkt de gekozen interventies samen met de betrokken partner(s) uit tot een concreet wijkplan. Het wijkplan biedt praktijken concrete handvaten om aan de slag te gaan.    
  1. Elke huisartsenpraktijk kiest twee interventies uit het wijkplan en neemt deze op in het praktijkplan. De MTVP-coach denkt mee over de invulling van de interventies binnen de praktijk. Je bedenkt vooraf hoe de interventie goed gaat lopen en écht bijdraagt aan meer tijd voor de patiënt. 
  1. De huisartsenpraktijk voert de interventies uit.  

Handleiding 

Bekijk de handleiding ‘Samenwerken in het netwerk’. Hier vind je uitgebreidere uitleg over de vier stappen die je doorloopt, de vijf interventie-categorieën en concrete tips voor je praktijkplan.  

Bekijk de handleiding

Veelgestelde vragen 

De huisartsenpraktijken in onze wijk zijn niet allemaal tegelijk ingeloot voor MTVP. Kunnen we wel tegelijk starten met de interventies uit het kernelement samenwerken?  
Ja dat kan. De wijkmanager bespreekt dit met de projectleider MTVP. Het kan soms ook goed zijn om gefaseerd te starten, bijvoorbeeld omdat de druk op de netwerkpartners dan verspreid is of omdat bijeenkomsten beurtelings door huisartsen worden georganiseerd.   

Is er een risico op dubbelfinanciering?  
Interventies die al door de zorgverzekeraar of een andere financiering bekostigd worden, kunnen niet opgevoerd worden voor MTVP. Aanvullen mag wel.  Beschrijf zo concreet mogelijk welke aanvullende acties uitgevoerd worden. Overleg met de projectleider MTVP bij twijfel.