Waarom NUdigitaal?

Digitalisering is nodig om aan goed aan te kunnen blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij én in de zorg. In het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 is € 50 miljoen aan aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld om huisartsenpraktijken in de regio’s te helpen een volgende stap in digitalisering te zetten. Voor de regio Noordwest-Utrecht heeft RegiozorgNU budget gevraagd én gekregen om extra te kunnen investeren in digitalisering. Dat is goed nieuws. Met deze financiële bijdrage kunnen we tot eind 2023 een aantal projecten realiseren.

Om welke ontwikkelingen gaat het?

De wereld digitaliseert in een hoog tempo. Zorg vindt meer en meer plaats in (regionale) netwerken en multidisciplinaire teams. Tweedelijnszorg verschuift naar de eerste lijn. Een goede afstemming tussen de huisartsenzorg, andere zorgverleners en de patiënt en zijn omgeving, is cruciaal. Patiënten worden steeds mondiger zijn digitaal vaardig en verwachten dat ook van degenen die hen behandelen of begeleiden.

Daarnaast krijgen we de komende jaren te maken met vergrijzing en neemt het aantal chronische patiënten toe. Naar verwachting zal het tekort aan personeel in de zorg oplopen en daarmee ook de werkdruk. Digitalisering kan helpen om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden. Met meer regie voor de patiënt en verlaging van werkdruk voor de zorgverleners.

Hoe gaan we dat doen?

We doen dit in fases en in afstemming en nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Er is een klankbordgroep ingesteld. Hierin zijn alle huisartsengroepen vertegenwoordigd. Met de klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats. Zij geven met ons het programma verder vorm en hebben ook de taak om de stem van de Hagro’s te vertegenwoordigen in het programma. Ook vragen we advies aan NUGezond, het multidisciplinaire adviesorgaan van RegiozorgNU. Incidenteel zetten we ook enquêtes en andere middelen in om de wensen en behoeften te peilen.

Waarom RegiozorgNU?

Steeds meer zaken in de huisartsenzorg kunnen het beste op regionale schaal worden geregeld. Door regionaal samen te werken, worden huisartsen beter ondersteund en zijn ze één aanspreekbare partij in de regio. Daarmee staan ze sterker.

Door dit op regionaal niveau te regelen, gaan we slimmer om met schaarse middelen en bundelen we kennis, ontwikkel- en innovatiekracht. Als praktijk hoef je je niet meer druk te maken over onderzoek naar ICT-systemen, prijsafspraken en contracten. Er is centrale ondersteuning bij ICT-vragen en je krijgt hulp bij de overgang naar nieuwe zorginformatiesystemen.

Ook kunnen we de kwaliteit beter borgen. Wij zorgen voor veilige zorginformatiesystemen die voldoen aan wet- en regelgeving. En vanuit RegiozorgNU volgen wij landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet en blijven hierop aansluiten, met de belangen van de praktijken voor ogen.

Wat wordt er van mij verwacht?

Samen maken we het programma. Het succes ervan valt en staat met jouw inbreng. Dit kan door actief mee te denken, suggesties aan te dragen, feedback te leveren en deel te nemen in werkgroepen.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Via het NUbericht houden we je op de hoogte van NUdigitaal en de voortgang. Daarnaast kun je uiteraard altijd contact opnemen met jouw vertegenwoordiger in de klankbordgroep of de wijkmanager.