De huisartsenzorg bereikt met de huidige wijze van praktijkvoering en werkorganisatie de grenzen van haar kunnen of is daar in de vergrijzende gebieden dikwijls al overheen. Om de huisartsenzorg toegankelijk te houden en alle patiënten de persoonsgerichte zorg te kunnen blijven bieden die zij verdienen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg inspeelt op de huidige ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Doelstelling

Praktijken krijgen zicht op de huidige situatie (de sterktes en de aandachtspunten), komen tot verbeteringen of veranderingen in de praktijk en tot het verduidelijken van bepaald beleid of van bepaalde werkwijzen. En er wordt een schets gemaakt richting de toekomst om als praktijk toekomstbestendig te blijven. Zodat effectief en met meer tevredenheid wordt (samen)gewerkt aan de zorg die ertoe doet.

Resultaatafspraken Zilveren Kruis

 • De regio-organisatie voorziet in een centraal aanbod van mogelijke praktijkscans.
 • Er is binnen een half jaar na start een volledige praktijkscan uitgevoerd door een externe partij.
 • De uitvoerder van de praktijkscan levert uiterlijk een half jaar na start een plan op met concrete verbeteracties gericht op efficiëntere processen in de praktijk. Met als doel: een verlaging van de werkdruk in de praktijk, meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier (doelen na een jaar te monitoren middels evaluatiegesprekken en/of enquêtes onder professionals).
 • Er wordt een plan van aanpak opgesteld om de verbeterpunten door te voeren in de praktijk.
 • Er worden verbeterpunten doorgevoerd die aansluiten bij een of meerdere doelstellingen: meer tijd en aandacht voor de patiënt, juiste zorg op de juiste plek, minder werkdruk en/of meer werkplezier voor professionals.
 • Verbeterpunten zijn er tevens op gericht dat zij bijdragen aan het doel om de zorg toegankelijk te houden voor patiënten.
 • Praktijken hebben (indien van toepassing) nagedacht over een passend scholingsaanbod/een scholingsplan opgesteld t.b.v. de implementatie van de verbeterpunten.
 • De praktijken waar een praktijkmanager aangesteld wordt, nemen actief deel aan het praktijkmanagers-netwerk van RegiozorgNU.
 • Praktijken die als vervolg met Lean werken in de praktijk aan de slag willen gaan, worden ondersteund door de regio-organisatie om tot passend scholingsaanbod te komen.

Aanbod Praktijkscan

RegiozorgNU heeft een centraal aanbod gegenereerd voor het afnemen van een praktijkscan. De praktijkscans zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie binnen jouw huisartsenpraktijk, zodat de druk op de praktijk afneemt. RegiozorgNU heeft inmiddels met enkele aanbieders van praktijkscans gesproken die onderstaand alvast kort worden toegelicht. Het staat jullie als praktijk ook vrij om een andere partij aan te dragen.

Aanbod praktijkscan – Bloom

Met de Bloom Praktijkscan krijg je inzicht in de sterke kanten en uitdagingen van jouw praktijk. Bloom kijkt vooral naar de mensen in het team: hoe zij samenwerken en communiceren. En of het doel bereikt wordt: veilige patiëntenzorg in een fijne werkomgeving.

In de Praktijkscan gaan ze in op: praktijkvoering, mens en motivatie en het werkproces. Je krijgt hierdoor inzicht in de sterke kanten en de uitdagingen van de praktijk. De praktijkscan kan je zien als een foto van de praktijk en is het startpunt om verbeteringen te gaan realiseren. Het team van Bloom heeft de expertise in huis om na de praktijkscan de praktijk te begeleiden op het gebied van communicatie, samenwerking, triage en het optimaliseren van het werkproces.

Meer informatie
Ben je nieuwsgierig geworden naar de praktijkscan van Bloom? Dit is hun aanbod:

Neem ook een kijkje op de website van Bloom.

Aanbod praktijkscan – LHV

Om huisartsen te ondersteunen in tal van praktische vragen die bij een efficiënte praktijkvoering komen kijken, heeft de LHV de Praktijkscan ontwikkeld. Ervaren adviseurs met veel ervaring binnen de huisartsenzorg zoomen samen met jullie team in op jullie praktijk. Wat zijn jullie sterke punten, waar liggen kansen en wat zijn mogelijke risico’s.

De aanleiding voor het uitvoeren van een Praktijkscan kan zeer divers zijn. Bijvoorbeeld:

 • Je hebt een praktijk overgenomen en bent verder gegaan zoals de oude praktijkhouder de praktijk heeft vormgegeven. Past dit wel bij jouw visie en ideeën? Zou het ook anders kunnen?
 • Je ervaart een grote werkdruk, waar je meer grip op wilt krijgen.
 • Je mist teamgeest en gezamenlijke verantwoordelijkheid en hebt het gevoel dat je er alleen voor staat.
 • Misschien zit er een grote verandering aan te komen, zoals een verhuizing en is dat aanleiding om nog eens goed te bekijken hoe je wilt werken?
 • Je hebt moeite om opvolging te vinden en wilt weten hoe je de praktijk aantrekkelijker kan maken om dit probleem aan te pakken?
 • Je wilt weten hoe de praktijk het doet en welke onderdelen efficiënter en/of anders kunnen.

In de scan wordt naar de relatie tussen drie zaken gekeken. De omgeving van de praktijk, het waardebod van de praktijk (wat willen jullie bieden aan je omgeving?) en de manier waarop de praktijk is georganiseerd. Op basis van de bevindingen ontvangen jullie in een persoonlijk gesprek het adviesrapport. Het is voor de LHV vooral niet de bedoeling om enkel een papieren rapport op te leveren. Gedurende het gehele traject is er persoonlijk contact. Als eind product leveren wij een compleet beeld van de praktijk en een concreet en praktisch advies op de twee meest opvallende thema’s waar jullie direct mee aan de slag kunnen. Het is onze filosofie dat een praktijk nooit met alles tegelijk aan de slag kan. Daarom helpen we jullie op weg met een advies en een plan van aanpak op twee concrete thema’s en biedt het rapport houvast om daarna aan de slag te gaan met de andere benoemde thema’s.

Na een halfjaar nemen we nogmaals contact op met de praktijk voor een persoonlijke evaluatie. Waar staan jullie? Hoe is het gegaan met de verbeterslagen? Wij kunnen dan nog tips meegeven en eventueel ook meedenken welke andere punten uit het rapport opgepakt kunnen worden.

Meer informatie
Ben je nieuwsgierig geworden naar de praktijkscan van de LHV? Dit is hun aanbod:

Neem ook een kijkje op de LHV website.

Aanbod praktijkscan – PraktijkvanMorgen

De Praktijkscan van PraktijkvanMorgen is een uitgebreide analyse van de huisartsenpraktijk met als doel om knelpunten te benoemen en verbeterpunten te (h)erkennen. Zo kan de efficiency van de praktijkvoering geoptimaliseerd worden. De volgende aspecten zijn hierbij van belang:

 • Patiëntenpopulatie; zorgprogramma’s; verrichtingen;
 • Inzet medewerkers in fte’s en rollen;
 • Huisvesting;
 • Financieel/bedrijfseconomisch;
 • ICT/telefonie;
 • Samenwerking met andere partijen.

Omdat getallen niet alles, of soms juist teveel zeggen, wordt de beleving van de medewerkers gepeild in korte gesprekjes van maximaal 30 minuten. Op die manier is er een wederzijdse controle van harde op zachte elementen en vice versa.

Meer informatie?
Ben je enthousiast over de PraktijkvanMorgen? Dit is hun aanbod:

Kijk ook even op de PraktijkvanMorgen website.

Aanbod praktijkscan – Wielinq

Geregeld krijgt Wielinq de vraag om mee te kijken in een organisatie. Vanuit een bepaald ongenoegen met de huidige manier van werken of juist de ambitie en het geloof dat het beter kan en moet. Praktijkmedewerkers zien bijvoorbeeld dat er hard wordt gewerkt, dat de werkdruk zelfs hoger wordt, maar weten niet exact wat het aangrijpingspunt voor verbetering is. Vanuit deze behoefte hebben zij een praktijkscan ontwikkeld, met daaraan gekoppeld een verbeteraanpak.

Door de inzet van de scan kijkt Wielinq mee in jullie praktijk. Ze onderzoeken wat er goed gaat en waar de mogelijkheden tot verbetering zitten. Zij richten ons hierbij op de efficiency van de processen én kijken naar de manier waarop er wordt gewerkt, de cultuur van de organisatie en of de organisatie handig is ingericht. Kortom, een integrale scan. Dit levert concrete resultaten op waar je als praktijk mee aan de slag kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan slimmer agendabeheer, andere verdeling van taken en werkzaamheden om ruimte en energie te creëren en aan inzichten in patronen die niet meer helpend zijn.

Voelt Wielinq als de juiste aanbieder voor jouw praktijk? Lees dan meer over hun aanbod:

Kijk ook even op de Wielinq website.

Meer weten

Wil je meer weten over Efficiëntere Praktijkvoering? Neem dan contact op met Tesse Zwijnenburg voor een afspraak via t.zwijnenburg@regiozorgnu.nl.