Als huisartsenvoorziening hebben we te maken met een toenemend aantal patiënten met psychische klachten dat hulp zoekt. RegiozorgNU wil ervoor zorgen dat zij goede geïntegreerde ondersteuning krijgen, gericht op herstel. Met partners werken we aan nauwere samenwerking tussen eerste lijn, tweede lijn en sociaal domein om ons doel te bereiken.

We kiezen voor een aanpak waarin we:

 • klacht- en hulpvraag gericht werken en passende, context gerichte zorg leveren, gericht op positieve gezondheid in plaats van DSM-diagnoses en ziektes;
 • meer normaliseren. Want leed is immers onlosmakelijk verbonden met het leven en niet elke hulpvraag is een zorgvraag;
 • niet ziektegericht, maar herstelgericht werken.

De huisartsenvoorziening biedt basiszorg waar mogelijk en verwijst door naar specialistische zorg en het ondersteuningsaanbod in het sociaal domein waar dat nodig is.

Lees hier meer over in het plan ‘Visie en activiteiten ggz, RegiozorgNU.

Hoe wij helpen

Het ondersteuningsaanbod ggz van RegiozorgNU bestaat uit de volgende onderdelen:

 • laagdrempelige consultatie van kaderartsen ggz, zodat huisartsen en POH’s-GGZ kunnen afstemmen over passende zorg. Meer informatie.
 • ggz-overlegtafel waar huisartsen en POH’s-GGZ een anonieme patiëntcasus kunnen inbrengen op het moment dat het voor hen niet duidelijk is hoe en waar hun patiënt het beste verder geholpen kan worden. Meer informatie.
 • ggz-scholingen waarin we huisartsen en POH’s-GGZ bijpraten over de nieuwe landelijke ontwikkelingen, zij hun kennis kunnen verrijken en waarin we handige tools aanreiken. Naar scholingen.
 • intervisie voor POH’s-GGZ, waarin zij inhoudelijke casuïstiek met collega’s bespreken. Meer informatie.
 • begeleiding van huisartsenpraktijken in het gebruik van blended care. Meer informatie.

Werkgroep GGZ

De werkgroep ggz van RegiozorgNU is aanspreekpunt voor huisartsen en POH’s-GGZ die knelpunten ervaren. De werkgroep neemt elke maand deel aan de transfertafel. Dit is een overleg met alle ggz-partijen en regionale huisartsenorganisaties uit de regio Utrecht. Aan deze tafel worden knelpunten besproken en verbetervoorstellen ontwikkeld en uitgevoerd. Het komende jaar werkt de werkgroep o.a. aan een actueel overzicht dat de huisartsenvoorziening inzicht geeft in wachttijden per ggz-aanbieder. Zowel de wachttijd tot intake, als de wachttijd tot behandeling. Ook maakt de werkgroep nieuwe samenwerkingsafspraken met de crisisdienst. Tot slot geeft de werkgroep de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord praktisch vorm. Dit doen we samen met andere Regionale Huisartsenorganisaties, ggz-aanbieders, organisaties van ervaringsdeskundigen en partners in het sociaal domein.

Leden van de werkgroep GGZ zijn:

 • Alike Machielsen, kaderhuisarts ggz,
 • Lidewij Wind, kaderarts ggz, gedragswetenschapper
 • Annemarie Pucks, POH-GGZ
 • Kristel van Asselt, medisch directeur RegiozorgNU
 • Doortje Boshuizen, programmaleider ggz RegiozorgNU
 • Vacature huisarts
 • Vacature POH-GGZ

Heb je vragen over wat RegiozorgNU doet op het vlak van ggz? Neem dan contact op met Doortje Boshuizen, programmaleider zorgvernieuwing GGZ en Jeugd, via e-mail of tel. 06-20552522.