Wij ondersteunen zorgverleners in de eerstelijnszorg bij hun samenwerking onderling, met hun patiënten en andere betrokkenen. Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden, binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals, voorkomt u complicaties. Samen met patiënten zelf werkt u zo aan een efficiënte behandeling.

Eerste en tweede lijn op elkaar afstemmen

De bij ons aangesloten huisartsen willen beter samenwerken door onder meer de zorg voor diabetes, COPD, VRM en voor ouderen meer te standaardiseren. Daarnaast streven ze ernaar de taken van de eerste en tweede lijn beter te verdelen en op elkaar af te stemmen.

Ondersteuning van geïntegreerde zorg

We creëren samenhang in nieuw te ontwikkelen, geïntegreerde zorg. Ook ondersteunen we geïntegreerde zorg op wijkniveau. We nemen de regie bij het realiseren van een nauwe samenwerking binnen de bestaande regionale verbanden in de eerste en tweede lijn. En we zijn dé gesprekspartner voor specialisten, professionals, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Alle huisartsen in Noordwest-Utrecht

Alle huisartsen in de regio Noordwest-Utrecht – verzameld in de coöperatie Zorg NU – en de zorgverleners naar wie zij binnen de ketenzorg verwijzen, zijn aangesloten bij RegiozorgNU. Zij hanteren actuele richtlijnen en werken nauw samen met al deze verschillende zorgverleners aan de gemeenschappelijke patiëntdossiers. In Nederland zijn ruim honderd vergelijkbare zorggroepen actief.