RegiozorgNU verzorgt geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde nascholingen voor diverse eerstelijnszorgprofessionals in de noordwestelijke regio van Utrecht. Indien een bijscholing ook openstaat voor deelnemers buiten de regio Noordwest-Utrecht, wordt dit expliciet vermeld, samen met het geldende tarief.

Voor educatieve en trainingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met docenten, accreditatie-instanties en eventuele locaties. RegiozorgNU is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Daarnaast organiseert RegiozorgNU in samenwerking met de Stichting Nascholing Huisartsen NW Utrecht (WDH-NWU) nascholingen voor huisartsen. De WDH-NWU hanteert haar eigen algemene- en annuleringsvoorwaarden. Bij het inschrijven voor een scholing wordt akkoord gevraagd voor de algemene voorwaarden. Daarmee wordt akkoord gegaan met de algemene- en annuleringsvoorwaarden van zowel de WDH-NWU als RegiozorgNU.

Betaling

De betaling van de nascholing verloopt via het betaalsysteem op het aanmeldformulier tenzij anders is bepaald. Deelnemers die zich niet hebben opgegeven maar wel aanwezig zijn bij de nascholing, accorderen ter plekke een automatische incasso. Een deelnemer is definitief aangemeld na ontvangst van een digitale bevestiging.

Annuleringsvoorwaarden

 • Tot 14 dagen vóór aanvang van de scholing kan kosteloos worden geannuleerd (wettelijke bedenktijd).
 • Indien de aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang van de scholing plaats vindt, ziet de deelnemer af van de wettelijke bedenktijd.
 • Bij annulering tot 1 week vóór aanvang van de scholing, is RegiozorgNU gerechtigd het volledige scholingsgeld in rekening te brengen.
 • Bij een gratis scholing: bij annulering tot 1 week voor aanvang rekenen wij € 25,- administratiekosten.
 • Bij een gratis scholing: bij niet verschijnen zonder bericht wordt € 40,- in rekening gebracht. Dit is ter dekking van kosten zoals locatiehuur, catering en licentie- administratiekosten.

Plaatsvervanging bij verhindering

In geval van verhindering kan een deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen om de plek in te nemen. Dit dient voor aanvang van de nascholing via e-mail te worden meegedeeld aan RegiozorgNU.
Vermeld hierbij het registratienummer en bij welk kwaliteitsregister de deelnemer geregistreerd staat. De oorspronkelijke deelnemer blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het scholingsgeld.

Annulering door RegiozorgNU

 • Indien de docent verhinderd is door ziekte of privéomstandigheden en niet adequaat kan worden vervangen, heeft RegiozorgNU het recht de scholing te annuleren en wordt de betaling teruggestort.
 • Indien uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de nascholing blijkt dat er onvoldoende aanmeldingen zijn, heeft RegiozorgNU het recht de scholing te annuleren en wordt de betaling teruggestort.
 • Terugbetaling van de deelname kosten zal binnen 3 weken plaats vinden.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de nascholing overhandigd aan de deelnemers, of het wordt na afloop digitaal verzonden.

Copyright

Het studiemateriaal is eigendom van RegiozorgNU en de betrokken docent(en) en mag op geen enkele wijze worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden, evenals opgeslagen worden in een zoek- of archiefsysteem, zonder schriftelijke toestemming.

Accreditatie

Na afloop van de nascholing worden de behaalde accreditatiepunten toegevoegd aan het dossier van de zorgprofessional. Om dit te kunnen doen, heeft RegiozorgNU het kwaliteitsregister en het persoonlijk nummer van de deelnemer nodig. Als deze gegevens ontbreken bij de inschrijving, is het niet mogelijk om de bijschrijving te verwerken. De deelnemer moet ter plaatse de presentielijst ondertekenen.

Indien de nascholing ook toegankelijk is voor deelnemers voor wie de scholing niet geaccrediteerd is, kunnen zij op verzoek een certificaat van deelname ontvangen.

Bewaartermijn presentielijsten

Na afronding van de scholing worden de ondertekende presentielijsten digitaal opgeslagen voor een periode van vijf jaar (duur registratieperiode).

Vertrouwelijk

Alle informatie die tijdens de nascholing wordt uitgewisseld, wordt door RegiozorgNU vertrouwelijk behandeld.

Klachtenprocedure:

RegiozorgNU organiseert scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en andere zorgverleners uit de eerstelijnszorg, zoals praktijkondersteuners GGZ, praktijkmanagers en doktersassistenten. Ons doel is om de kwaliteit van zorg aan (chronische) patiënten te verbeteren. Alle beschikbare scholingen zijn te vinden in onze scholingsagenda.

De scholingsagenda wordt in samenspraak met de programmaleiders en kwaliteit werkgroep vastgesteld. Onze keuze voor scholingen wordt bepaald door:

 • Overeenkomsten met regionale zorgverzekeraars
 • Analyse van regionale benchmarkgegevens
 • De input en behoeften van zorgverleners zelf

Als een deelnemer een klacht heeft over de organisatie en inhoud van een nascholing, kan deze schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij RegiozorgNU. Ons streven is om samen tot een verbetering of oplossing te komen.

Binnen 5 werkdagen ontvangt de melder een bevestiging van ontvangst van de klacht. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht komt RegiozorgNU met een voorstel voor afhandeling. Indien er meer tijd nodig is, geven wij dit aan en een tijdsindicatie.

Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, bestaat er de mogelijkheid om de klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris van SKGE, de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan helpen met het zoeken naar een oplossing. Vul het klachtenformulier in op de website van SKGE of bel tel. 088-0229100.