Vanwege het aankomende aftreden van Arnoud Klein Ikkink, voorzitter, per 1 april 2024 en Pauline van den Broek, algemeen bestuurslid, per 1 juli 2024 zoekt coöperatie Zorg NU twee nieuwe bestuursleden.

Coöperatie Zorg NU

Coöperatie Zorg NU is de coöperatieve vereniging van huisartspraktijken in Noordwest Utrecht en is de vertegenwoordiger van de huisartspraktijken in Noordwest Utrecht. De leden van coöperatie Zorg NU zijn negen lokale huisartscoöperaties en twee gezondheidscentra (stichtingen) en tellen ongeveer 250.000 ingeschreven patiënten. Elk lid heeft één vertegenwoordiger in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het stemrecht is verdeeld aan de hand van het aantal ingeschreven patiënten in de ION database.
Zorg NU is eigenaar van Regiozorg NU BV en Spoedzorg NU BV.

Het bestuur van Coöperatie Zorg NU

Het bestuur behartigt de belangen van de huisartsleden en de huisartsenzorg in de regio Noordwest Utrecht en is een klankbord en overlegpartner van de directie van Regiozorg NU BV en Spoedzorg NU BV en de afgevaardigden van de huisartsleden. Het bestuur vertegenwoordigt de huisartsen in het bredere netwerk rond de huisartsenzorg en houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de coöperatie die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan.
Het bestuur vormt daarnaast ook de officiële Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de BV’s. De AVA stelt o.a. de jaarrekeningen en jaarverslagen vast, benoemt de Raad van Commissarissen en keurt de benoeming van de directie goed.

Profiel

  • Als bestuurslid ben je een huisarts werkzaam in de regio Noordwest Utrecht die zich betrokken voelt bij de regio en die de doelstellingen van de coöperatie onderschrijft;
  • Je kan de visie van de coöperatie uitdragen, mensen motiveren en de teamgeest binnen het bestuur en de coöperatie bevorderen;
  • Je bestuurt op hoofdlijnen en weet op een passende manier je te verhouden tot de directie van de BV’s en daarbij de balans te vinden tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
    De portefeuilleverdeling binnen het bestuur wordt in onderling overleg vastgesteld;
  • Als voorzitter bereid je, samen met het secretariaat, de bestuursvergaderingen en ALV’s voor en ben je lid van het crisisteam voor de huisartsenzorg van Noordwest Utrecht.

Ons aanbod

Je werkt in een collegiaal bestuur samen met de ALV en de directie van de BV’s aan de inrichting van de huisartsenzorg in Noordwest Utrecht. Je bent aanspreekpunt voor de huisarts-leden en mensen van buiten de organisatie, zoals ketenpartners.

Als bestuurslid krijg je de gelegenheid je te ontwikkelen op andere aspecten en gebieden van huisartsenzorg dan de directe patiëntenzorg.
Het bestuur vergadert één keer per maand op donderdagochtend. De overige tijd is flexibel in te vullen en onder andere mede afhankelijk van de planning met overlegpartners. De totale tijdsbesteding is voor het voorzitterschap ongeveer 1 dag per week, voor het algemeen bestuurslid een halve dag per week.
Er wordt een kostenvergoeding geboden.

Interesse
Heb je belangstelling stuur dan uiterlijk 10 januari je motivatiebrief naar Arnoud Klein Ikkink: a.kleinikkink@cooperatiezorgnu.nl. Wil je eerst meer weten over wat het bestuurswerk inhoudt, neem dan ook contact op met Arnoud Klein Ikkink.